09/08/2013

Thu hồi đất mà không bồi thường, UBND tỉnh Đồng Nai thua kiện

Tòa cho rằng UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi đất mà không bồi thường, bố trí địa điểm để đảm bảo công ăn việc làm cho […]