16/08/2013

Những ưu đãi thuế mới nhất theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2013

Ngày 19 tháng 06 năm 2013, Quốc hội đã thông qua Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh […]