Bursting football report and most
Bursting media and even more
Bus of predominantly QB Dylan McCaffrey boasts the state of mich commit's reputation
Bush summary 2014 write
Viking jerseys cheapjerseys for sale
wholesale jerseys

Công Văn Số 1997/LĐTBXH-LĐTL

Trong thời gian chưa ký được hợp đồng lao động mới, công ty ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với hàng loạt người lao động vào ngày 04/6/2011 (sau 4 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết thời hạn) là không đúng với quy định của Nhà nước.

Quyết Định Số 4425/QĐ-BTP

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Thông Tư Số 31/2011/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Phạm vi và đối tượng áp dụng của Thông tư này là phạm vi và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, chủ đầu tư và nhà thầu nước ngoài. Đối tượng áp dụng theo quy định tại các điểm a và l khoản 2 Điều 1 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện như sau:

Thông Tư 21/2004/TTLT-LĐTBXH-BYT

Về việc hướng dẫn, quy định danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

Thông Tư 21/2003/LĐTBXH-TT

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Thông Tư 14/1996/LĐTBXH-TT

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ tệ nạn xã hội nghiêm trọng và Nghị định số 88/CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 05/LĐTBXH-TT ngày 12/2/1996,

Thông Tư 05/1996/LĐTBXH/TT

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng và Nghị định số 88/CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội; Bộ Lao đồng – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xử phạt hành chính về không ký kết hợp đồng lao động

Nghị Định 44/2003/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (sau đây gọi chung là Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung) về hợp đồng lao động.