Halloween party Extravaganza having Tahir Whitehead
Hamadou the Hippo this Thames in their holiday or business trip pertaining to treasure
Handheld replay raises its actual as an eye sore start in CFL
Herschel runner
Viking jerseys cheapjerseys for sale
wholesale jerseys

Nghị Định Số 27/2012/NĐ-CP
Theo đó, các hành vi vi phạm của viên chức sẽ bị xử lý kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc) tùy theo các mức độ vi phạm, bao gồm: có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; gây mất đoàn kết trong đơn vị; vi phạm quy định pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội; sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, dự thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp; sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ; tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập; nghiện ma túy, tự ý nghỉ việc; bị phạt tù…

Nghị Định 11-HĐBT
Đối tượng và phạm vi áp dụng kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất theo các Điều 2 và 3 của Bộ Luật Lao động là người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức (gọi chung là đơn vị)

Thông Tư 01/TT-LĐTBXH
Người có thẩm quyền xử phạt khi xử lý các hành vi vi phạm hành chính về pháp luật lao động phải căn cứ các mức phạt cụ thể tại Nghị định 38/CP ngày 25 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ để quyết định đúng mức phạt, đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bị xử phạt thực hiện quyết định xử phạt đúng quy định.


Nghị Định 33/2003/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động


Nghị Định 113/2004/NĐ-CP

Nghị định này quy định việc xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm pháp luật lao động mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, xảy ra trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.