jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap

Biểu Mẫu Tố Tụng Hình Sự

Biểu mẫu tố tụng hình sự bao gồm: biên bản về việc kháng cáo; lệnh tạm giam, lệnh bắt…

Mẫu 01a – Biên Bản Về Việc Kháng Cáo

Mẫu 01a – Lệnh Tạm Giam

Mẫu 01b – Lệnh Tạm Giam

Mẫu 01b – Quyết Định Giải Quyết Việc Kháng Cáo, Kháng Nghị Đối Với Quyết Định Tạm Đình Chỉ (Đình Chỉ) Vụ Án

Mẫu 01c – Lệnh Bắt Và Tạm Giam

Mẫu 01c – Quyết Định Chấp Nhận Việc Kháng Cáo Quá Hạn

Mẫu 01đ – Quyết Định Bắt Và Tạm Giam

Mẫu 01d – Quyết Định Không Chấp Nhận Việc Kháng Cáo Quá Hạn

Mẫu 01d – Quyết Định Tạm Giam

Mẫu 01đ – Thông Báo Về Việc Kháng Cáo, Kháng Nghị

Mẫu 01e – Thông Báo Về Việc Rút Kháng Cáo, Kháng Nghị

Mẫu 02a – Lệnh Tạm Giam

Mẫu 02a – Quyết Định Đình Chỉ Việc Xét Xử Phúc Thẩm

Mẫu 02b – Lệnh Tạm Giam

Mẫu 02b – Quyết Định Đình Chỉ Xét Xử Phúc Thẩm

Mẫu 02c – Biên Bản Nghị Án Phúc Thẩm

Mẫu 02c -Biên Bản Nghị Án

Mấu 02đ – Bản Án Hình Sự Phúc Thẩm

Mẫu 02d – Biên Bản Phiên Tòa Hình Sự Phúc Thẩm

Mẫu 02đ – Quyết Định Bắt Và Tạm Giam

Mẫu 02d – Quyết Định Tạm Giam

Mẫu 03a – Giấy Chứng Nhận Người Bào Chữa

Mẫu 03b – Quyết Định Thu Hồi Giấy Chứng Nhận Người Bào Chữa

Mẫu 04a – Quyết Định Trả Hồ Sơ Để Điều Tra Bổ Sung

Mẫu 04b – Quyết Định Tạm Đình Chỉ Vụ Án

Mẫu 04c – Quyết Định Đình Chỉ Vụ Án

Mẫu 04d – Quyết Định Đưa Vụ Án Ra Xét Xử

Mẫu 04đ -Quyết Định Gia Hạn Thời Hạn Chuẩn Bị Xét Xử

Mẫu 05a – Quyết Định Yêu Cầu Điều Tra Bổ Sung

Mẫu 05b – Quyết Định Tạm Đình Chỉ Vị Án

Mẫu 05c – Quyết Định Đình Chỉ Vụ Án

Mẫu 05d – Biên Bản Nghị Án

Mẫu 05đ – Quyết Định Trả Tự Do Cho Bị Cáo