Christie Reiterates particular study information
Christie's impressive budgets
Christmas time number
Christy Clark as opposed to resigning so just like quality
jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap

Biểu Mẫu Tố Tụng Hình Sự

Biểu mẫu tố tụng hình sự bao gồm: biên bản về việc kháng cáo; lệnh tạm giam, lệnh bắt…

Mẫu 01a – Biên Bản Về Việc Kháng Cáo

Mẫu 01a – Lệnh Tạm Giam

Mẫu 01b – Lệnh Tạm Giam

Mẫu 01b – Quyết Định Giải Quyết Việc Kháng Cáo, Kháng Nghị Đối Với Quyết Định Tạm Đình Chỉ (Đình Chỉ) Vụ Án

Mẫu 01c – Lệnh Bắt Và Tạm Giam

Mẫu 01c – Quyết Định Chấp Nhận Việc Kháng Cáo Quá Hạn

Mẫu 01đ – Quyết Định Bắt Và Tạm Giam

Mẫu 01d – Quyết Định Không Chấp Nhận Việc Kháng Cáo Quá Hạn

Mẫu 01d – Quyết Định Tạm Giam

Mẫu 01đ – Thông Báo Về Việc Kháng Cáo, Kháng Nghị

Mẫu 01e – Thông Báo Về Việc Rút Kháng Cáo, Kháng Nghị

Mẫu 02a – Lệnh Tạm Giam

Mẫu 02a – Quyết Định Đình Chỉ Việc Xét Xử Phúc Thẩm

Mẫu 02b – Lệnh Tạm Giam

Mẫu 02b – Quyết Định Đình Chỉ Xét Xử Phúc Thẩm

Mẫu 02c – Biên Bản Nghị Án Phúc Thẩm

Mẫu 02c -Biên Bản Nghị Án

Mấu 02đ – Bản Án Hình Sự Phúc Thẩm

Mẫu 02d – Biên Bản Phiên Tòa Hình Sự Phúc Thẩm

Mẫu 02đ – Quyết Định Bắt Và Tạm Giam

Mẫu 02d – Quyết Định Tạm Giam

Mẫu 03a – Giấy Chứng Nhận Người Bào Chữa

Mẫu 03b – Quyết Định Thu Hồi Giấy Chứng Nhận Người Bào Chữa

Mẫu 04a – Quyết Định Trả Hồ Sơ Để Điều Tra Bổ Sung

Mẫu 04b – Quyết Định Tạm Đình Chỉ Vụ Án

Mẫu 04c – Quyết Định Đình Chỉ Vụ Án

Mẫu 04d – Quyết Định Đưa Vụ Án Ra Xét Xử

Mẫu 04đ -Quyết Định Gia Hạn Thời Hạn Chuẩn Bị Xét Xử

Mẫu 05a – Quyết Định Yêu Cầu Điều Tra Bổ Sung

Mẫu 05b – Quyết Định Tạm Đình Chỉ Vị Án

Mẫu 05c – Quyết Định Đình Chỉ Vụ Án

Mẫu 05d – Biên Bản Nghị Án

Mẫu 05đ – Quyết Định Trả Tự Do Cho Bị Cáo