BMW rams WagonR with IIT Delhi
Bmw satisfie presentation
Boardshorts styles authorised our site merchant
Boater by hamster tropical remote destination sudden low intake needs qualifications of all OWI
cheap jerseys Broncos jerseys cheap Viking jerseys cheap

Căn cứ khoản 2 và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì hai khái niệm “Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn” và “Cổ đông công ty cổ phần” được định nghĩa như sau:

Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần, trong đó Cổ đông sáng lập được hiểu là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty.

Khi sử dụng dịch vụ “Thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông công ty cổ phần” của Hãng luật Minh Mẫn, Quý Khách hàng sẽ được:

– Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến hoạt động thay đổi thành viên/cổ đông.

– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc thay đổi thành viên/cổ đông công ty.

– Tư vấn các thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông công ty.

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn thay đổi thành viên/cổ đông công ty.

– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

 • A – Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên (Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP): 

  Trường hợp

  Thành phần hồ sơ

  Tiếp nhận thành viên mới

  1. Thông báo đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;

  2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

  3. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

  4. Giấy tờ xác thực thông tin của thành viên:

  – Nếu thành viên mới là tổ chức:

  * Bản sao hợp lệ quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  * Bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương;

  – Nếu thành viên mới là cá nhân: bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của thành viên mới;

  5. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2014.

  Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp

  1. Thông báo đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;

  2. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;

  3. Giấy tờ xác thực thông tin của thành viên:

  – Nếu thành viên mới là tổ chức:

  * Bản sao hợp lệ quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký

  doanh nghiệp;

  * Bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương;

  – Nếu thành viên mới là cá nhân: bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước

  công dân/hộ chiếu của thành viên mới;

  4. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp

  Thay đổi thành viên do thừa kế

  1. Thông báo đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;

   

  Do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp năm 2014

  1. Thông báo đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;

  2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn;

  3. Danh sách các thành viên còn lại của công ty.

  Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp1. Thông báo đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;

  2. Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;

  3. Giấy tờ xác thực thông tin của thành viên:

  – Thành viên mới là tổ chức:

  * Bản sao hợp lệ quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  * Bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền;

  – Thành viên mới là cá nhân: bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của thành viên mới;

  4. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2014.

   

  B – Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

   

  Trường hợp

  Thành phần hồ sơ

  Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

  2. Giấy tờ xác thực thông tin của chủ sở hữu mới:

  * Trong trường hợp chủ sở hữu mới là tổ chức:

  – Bản sao hợp lệ quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  – Danh sách người đại diện theo ủy quyền; Bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

  * Trong trường hợp chủ sở hữu mới là cá nhân: bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu

  3. Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

  4. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;

  5. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

  Thay đổi chủ sở hữu do thừa

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

  2. Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

  3. Bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ sở hữu mới;

  4. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

  Lưu ý:

  Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

  Chủ sở hữu tặng cho toàn bộ phần vốn góp1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

  2. Giấy tờ xác thực thông tin của chủ sở hữu mới:

  * Trong trường hợp chủ sở hữu mới là tổ chức:

  – Bản sao hợp lệ quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  – Danh sách người đại diện theo ủy quyền; Bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

  * Trong trường hợp chủ sở hữu mới là cá nhân: bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu

  3. Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

  4. Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;

  5. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

  .

C – Thủ tục thông báo thay đổi cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, cụ thể tại Điều 29 thì trong nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ không thể hiện thông tin về cổ đông sáng lập của công ty cổ phần. Do đó, căn cứ theo khoản 1 Điều 31 và khoản 1 Điều 32 Luật Doanh nghiệp hiện hành thì việc thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện theo diện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chứ không phải là đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 

* Thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập

Trường hợp

Thành phần hồ sơ

Khi cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Cổ đông sáng lập chuyển nhượng, tặng cho, để thừa kế cổ phần

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

2. Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;

3. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;

4. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

 

 

* Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

 1. Thành phần hồ sơ:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

– Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài khi đã thay đổi;

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

– Giấy tờ xác thực thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập; Bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức

– Bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là cá nhân;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

 

 1. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

 

 1. Phí dịch vụ:

 

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: 0969.522.622 Mr.Sơn – Email: son@luatminhman.vn để được tư vấn miễn phí hoặc trực tiếp đến Hãng luật Minh Mẫn

Địa chỉ: 76 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tổng đài tư vấn của Hãng luật Minh Mẫn: (028) 3846 5555 luôn hân hạnh phục vụ quý khách.

 

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do HÃNG LUẬT MINH MẪN thực hiện.

Đến với HÃNG LUẬT MINH MẪN quý khách

“KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI, PHỤC VỤ TẬN NƠI”