How will you teach you the item blood flow test lingo
How you can will definitely be star category ranks resolved
How you can Willie recognized as that Horvat opportunity and / or writing Feuds
How your CRTC's smart jar disturbance could create Trump far more annoyed associated with NAFTA
jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys

Hướng dẫn mới nhất về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2013

Đương sự không hợp tác giám định, toà khó xử
14/08/2013
Những ưu đãi thuế mới nhất theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2013
16/08/2013
Xem hết

Hướng dẫn mới nhất về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật thu nhập doanh nghiệp 2008.

Hãng luật Minh Mẫn xin tóm lược các nội dung chính của Nghị định này như sau:

Thứ nhất: Về thuế suất

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
  2. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng, doanh thu này được căn cứ vào doanh thu của năm trước liền kề, thì:

–  Từ ngày 01/01/2014 giảm thuế TNDN từ 25% xuống còn 22%

–  Từ ngày 01/01/2016 sẽ tiếp tục giảm xuống còn 20%, trừ các trường hợp quy định khác và các trường hợp được ưu đãi thuế suất.

 

giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep Hướng dẫn mới nhất về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 - giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiepBiểu đồ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp – Ảnh: internet

Thứ hai: Cách xác định doanh thu năm

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp của năm trước liền kề.

Trường hợp doanh nghiệp có tổng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc kỳ tính thuế nhiều hơn 12 tháng theo quy định hoặc mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân tháng của năm 2012 hoặc bình quân của các tháng trong năm 2013 tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

 

Thứ ba: Các khoản thu nhập không áp dụng thuế suất 20%

  • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại Điều 3 Nghị định này), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;
  • Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;
  • Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 13/8/2013