wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap Viking jerseys cheap

nguyên tắc tranh tụng

28/05/2013

Muốn có công lý thật sự, cần phải tranh tụng

* Nguyên tắc tranh tụng cần được Hiến pháp quy định * Cần luật hoá nguyên tắc tranh tụng   Nếu coi tranh tụng là nguyên […]
24/05/2013

Nguyên tắc tranh tụng cần được Hiến pháp quy định

Việc Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đưa nguyên tắc tranh tụng vào dự thảo đã nhận được sự ủng hộ của các chuyên […]
23/05/2013

Cần luật hoá nguyên tắc tranh tụng

Luật hình sự cần ghi nhận nguyên tắc tranh tụng vì tranh tụng đảm bảo tính khách quan và giúp làm rõ chân lý của vụ […]