Broncos jerseys cheap Viking jerseys cheapjerseys for sale

HỒ SƠ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANHDOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ

về Đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010

của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp)

1- Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (mẫu quy định);

2- Quyết định của Chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (mẫu tham khảo);

Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

4- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

5- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh (đối với trường hợp chưa khắc dấu);

6-Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

—————————————–

Số bộ hồ sơ phải nộp:01 bộ

– Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Thông báo giải thể hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

– Lệ phí đăng ký giải thể: 20.000 đồng