BYU's Jamaal Williams gets sizable very really yardage
C Bernie's essence mastening numbers formula
C O R R E C w nolonger explain to O m in learning reprovide
Caesars home theatre lengthens travel agencies motivator ebook
wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap Viking jerseys cheap

Thông Tư Liên Tịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC

hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Pháp Lệnh Số 03/2012/UBTVQH13

Pháp lệnh được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước ở trung ương, trong một thời gian nhất định và theo một trình tự, thủ tục thống nhất, tiến hành rà soát, tập hợp các quy phạm pháp luật hiện hành, sắp xếp các quy phạm đó theo một trật tự hợp lý và dễ dàng tra cứu thành Bộ pháp điển.

Pháp Lệnh Số 02/2012/UBTVQH13
Vấn đề về chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và tố tụng hình sự hiện nay vẫn chưa được quy định cụ thể do đó gây gây nhiều khó khăn cho việc áp dụng. Việc ban hành Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá và chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng được cho là rất cần thiết trong tình hình hiện nay.

Công Văn Số 4163/VKSTC-V5
Để kịp thời thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 (từ đây gọi tắt: BLTTDS sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012, trong khi chưa có thông tư liên tịch của VKSND tối cao và TAND tối cao hướng dẫn thi hành quy định về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. Sau khi báo cáo lãnh đạo…

Thông Tư Liên Tịch 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC
Thông tư liên tịch này hướng dẫn áp dụng một số quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự; xử lý kết quả tương trợ tư pháp về dân sự và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong tương trợ tư pháp về dân sự của Luật Tương trợ tư pháp.

Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc Hội
Về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011.

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP
Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân

Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC
Hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và và sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự

Thông tư liên tịch số 01/1991/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC
Hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản

Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ”

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP
Hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật Tố tụng dân sự

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP
Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung của BLTTDS năm 2004”

Nghị quyết số 32/2004/NQ-QH11
Về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự

Công vắn số 165/2007/KHXX
Giải thích quy định tại khoản 2 điều 30 của BLDS

Công văn số 40/2007/KHXX
Hướng dẫn “Thụ lý giải quyết tranh chấp về họ”

Công văn số 38/2007/KHXX
Hướng dẫn việc pháp nhân khởi kiện và ủy quyền khởi kiện vụ án dân sự

Công văn số 109/2006/KHXX
V/v:xử lý các trường hợp không biết địa chỉ của người bị kiện

Công văn số 107/2006/KHXX
Về việc thông báo đính chính mãu biên bản hòa giải thành

Công văn số 134/2005/KHXX
V/v thành lập Hội đồng định giá theo quy định tại Điều 92 BLTTDS

Công văn số 133/2005/KHXX
V/v: trợ giúp pháp lý và miễn giảm án phí, lệ phí tòa án đối với đương sự là người nước ngoài

Công văn số 118/2004/KHXX
Về việc thi hành Mục 4 Nghị quyết số 32/2004/QH11 của Quốc hội

Công văn số 116/2004/KHXX
V/v thực hiện thẩm quyền của TAND theo quy định của Luật Đất đai năm 2003

Công văn số 102/2004/KHXX
V/v giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Công văn số 100/2004/KHXX
V/v giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

Công văn số 81/2002/TANDTC
V/v giải đáp các vấn đề nghiệp vụ

Công văn số 04/2002/KHXX
Về việc thẩm quyền xác định cha cho con

Công văn số 16/1999/KHXX
Giải đáp một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự.